Katalog » Dezinfekční prostředky

Dezinfekční gel na ruce Jenny Lane Professional 1000ml / A9910
ASTRA
Značka: ASTRA
Objednací číslo: A9910
UN kód: UN‑1170
Čarový kód: 8594020881548
Cena včetně DPH: 469,00 
Dostupnost: Skladem 3 ks a více Kdy zboží dostanu?
Upozornění - Látka hořlavá, kapalná, toxická

Položka podléhá přepravě ADR. Položku lze vyzvednout buď osobně nebo bude zaslána přepravní službou ADR. Prodej osobám starším 18 let!

Charakteristika

Přípravek osobní hygieny k dezinfekci rukou - Dezinfekční gel na ruce Jenny Lane Professional 1000 ml. Účinný proti bakteriím, virům a plísním. Složení: ethanol (denaturovaný), demineralizovaná voda, glycerol, peroxid vodíku.

PŘÍPRAVEK ÚČINNĚ NIČÍ:

Bakterie, plísně, viry (Acinetobacter, Pseudomonas, Klebsiella, Staphylococcus aureus, Kocuria rhizophila, Candidaalbicans, coronavirus, MERS, SARS-CoV-2, influenza A virus H1N1, MHV, TGEV a pod.)

NÁVOD NA POUŽITÍ:

Dostatečné množství roztoku (2x3 ml) naneste na ruce a roztírejte do sucha. Neoplachujte vodou. Používejte maximálně 10x denně. Nepoužívat na poraněnou kůži nebo při výskytu kožních onemocnění. Nevhodné pro děti do 3 let věku.

Bezpečnostní upozornění

Nebezpečí! Vysoce hořlavá kapalina a páry (H225). Způsobuje vážné podráždění očí (H319).

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku (P101). Uchovávejte mimo dosah dětí (P102). Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření (P210). Uchovávejte obal těsně uzavřený (P233).

  • Při nadýchání: Uložit postiženého do klidové polohy a zajistit teplo a event. lékařskou pomoc. U těžkých případů nadýchání je možný edém plic, který se může vyvinout se zpožděním až dvou dnů. Lze doporučit výplach dutiny ústní nebo i nosu vodou.
  • Při požití: Okamžitě vypláchnout ústní dutinu vodou a dát vypít velké množství vody . Nevyvolávat zvracení. Zajistit lékařské ošetření.
  • Při zasažení očí: Neprodleně provést opakovaný výplach zasaženého oka od vnitřního koutku k zevnímu vlažnou vodou při otevřeném víčku min. 10 min. ( aby nedošlo ke kontaminaci druhého oka ). Pokud má postižený kontaktní čočky, neprodleně je vyjměte. Okamžitě zajistit odbornou lékařskou pomoc.
  • Při zasažení pokožky: Potřísněný oděv svléknout a zasaženou pokožku omýt velkým množstvím vody. Nepoužívat kartáč, mýdlo ani neutralizační roztoky. Zasažená místa překrýt čistou gázou a event. zajistit lékařskou pomoc.
  • Pro všechny druhy kontaktů: Projeví-li se zdravotní potíže nebo v případě pochybností uvědomit lékaře a poskytnout mu informace z tohoto bezpečnostního listu. Při selhání základních životních funkcí neprodleně zahajte resuscitaci - při zástavě dechu umělé dýchání ( pokud možno, ne přímo z úst do úst, ale přes roušku ), při zástavě srdce nepřímou srdeční masáž. Při bezvědomí uložte postiženého do stabilizované polohy. Pokud zvrací, udržujte mu hlavu v mírném předklonu, aby nedošlo ke vdechnutí zvratků. Ve všech případech vážnějšího zasažení vyhledat lékařskou pomoc.

Parametry

Objem1000 ml
Informace o balení výrobku
Rozměry22,5 x 9,0 x 9,0 cm
Hmotnost0,925 kg

Technická podpora

Manuály

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.