RC vysílač Futaba T14SG / FX-22

Aktualizace firmware Futaba 14SG nebo její pultové verze FX-22 sestává ze dvou kroků. Nejprve je nutné přehrát firmware vysílače a poté hlasový výstup. Soubory pro firmware jsou rozdělené do několika jazykových skupin, hlasový výstup je momentálně dispozici v angličtině, němčině a francouzštině.

Přehled verzí firmware k produktu: RC vysílač Futaba T14SG / FX-22

Verze 7.0 (3.4.2017)

Přehled změn
 • Přidána podpora senzoru Futaba SBS-01C
 • Přidána podpora nového kombinovanému senzoru výšky a varia SBS-02A. Rychlost stoupání se nyní zobrazuje s přesností 0.1 m/s
 • Upravena funkce AIRBRAKE (aerodynamické brzdy). Nově je možné brzdící účinek ovládat pákou plynu.
 • V menu mixu klapek CAMBER MIX je nově možné definovat průběh výchylky pomocí 3-bodové křivky.
 • Bylo opraveno zobrazení telemetrických data ze zařízení firmy PowerBox Systems.
Přílohy ke stažení

Verze 6.0 (19.11.2015)

Přehled změn
 • Ve vysílači již není všech 7 jazyků, ale pouze 3. Proto byly vydány 3 druhy aktualizačních souborů, které obsahují různé kombinace jazyků.
 • Pro modely větroňů byla do menu Trim Mix předána směrovka. Princip nastavení a fungování mixu trimu směrovky je totožný, jako u ostatních kormidel.
 • Upraveno nastavení Fail–Safe u modulace S-FHSS. Battery Fail-Safe (B.F/S) může být aktivován, pokud je standardní Fail-Safe nastaven na hodnotu F/S. Pokud je nastaven na Hold, není možné B.F/S použít.
 • Přidána podpora senzoru otáček pro střídavé motory SBS-01RB. Menu je totožné, jako u jiných senzorů otáček. Rozdíl je pouze ten, že se nastavuje počet pólů motoru (2, 4, 6, …).
 •  Přidána podpora servo senzoru SBS-01S. Senzor SBS-01S měří proud do serva, jeho skutenou polohu a u vybraných serv i teplotu. Senzor je kompatibilní pouze se servy řady Futaba SV.
 •  Přidána nativní podpora telemetrie regulátorů Castle Creations přes protokol Castle Live Link (pro měření napětí, otáček, proudu) nejsou potřeba externí senzory.
 • Přidána nativní podpora telemetrie Power Boxů – více informací naleznete na stránkách výrobce.
 • Přidána možnost logického spínání kanálů DG1 a DG2
 • Upravena možnost velikosti kroku trimu z 1 ~ 200 na 0 ~ 200. Pokud je nastavena hodnota 0, pak se trim neuplatňuje (tj. pokud nechcete trimovat danou funkci, můžete nastavit trim na 0).
Přílohy ke stažení

Verze 5.0 (3.12.2014)

Přehled verzí
 •  Byla přidána možnost ovládání hlasitosti hlasového výstupu pomocí ovladačů vysílače, např. pravým trimem <RD>. K dispozici jsou 3 režimy fungování:
  • ALT+: Posun doprava nebo dolů nebo po směru hod. ručiček způsobí zvýšení hlasitosti
  • ALT-: Posun doprava nebo dolů nebo po směru hod. ručiček způsobí snížení hlasitostiosti
  • SYM: V centrální pozici je nejmenší hlasitost, na obě strany hlasitost roste.
 • Byla přidána možnost přerušení logování telemetrických dat na SD kartu pomocí spínače. Pokud je spínač sepnut v případě, že je logování aktivní, pak bude logování přerušeno. Jakmile je spínač vypnut, pak bude logování zahájeno do stejného souboru po uplynutí nastaveného intervalu INTERVAL.
 • Byla přidána možnost nastavení vibrací při přechodu mezi letovými módy jak u vrtulníků, tak i u větroňů. Pro každý letový mód lze nastavit typ vibrací (jsou 4 typy TYPE1~4).  Na obrázku je příklad nastavení vibrací pro modely vrtulníků. Pokud vibrace nechcete používat, nastavte parametr vibrací na hodnotu OFF.
 • Přidána možnost trimování velikosti mixu diferenciace výchylek. V MODEL MENU/AIL DIFF byla přidána další strana se sekcí FINE TUNING. V této sekci můžete přiřadit vhodný ovládací prvek a nastavit max. posun hodnoty.  V případě větroňů může být individuálně naprogramováno pro každý letový mód zvlášť.
 • Byla opravena chyba ve výpočtu výsledné výchylky křidélek při současném použití motýlkového mixu a diferenciace křidélek (v menu MODEL MENU/AIL DIFF). Nyní jsou výchylky již správné a správně započítávají hodnoty diferenciace a motýlkového mixu.
 • Byla přidána možnost trimování velikosti mixu křidélek na směrovku MODEL MENU/AILRUD. V menu je tedy nová skupina parametrů FINE TUNING, které definuje trimování velikosti mixu.
  • LIN: Lineární
  • ALT+: Alternate +
  • ALT-: Alternate -
  • SYM: Symetrický
 • Do mixu vztlakových klapek na výškovku MODEL MENU/FLP→ELE byla přidána možnost pro definici hodnoty mixu tříbodová křivka. Nyní jsou tedy dva možné způsoby definování křivky mixu:
  • MODE A: Běžná dvouhodnotová definice mixu – stávající funkce.
  • MODE B: Definice hodnoty mixu prostřednictvím tříbodové křivky – nová funkce. Význam bodů RATE1~3 je patrný z níže uvedeného grafu. RATE2 je hodnota v počátku souřadnic,  RATE1 a RATE3 definují koncové body.
 • Nová možnost trimování hodnot mixu BUTTERFLY. Hodnota mixu se trimuje přímo přiřazeným ovládacím prvkem. Dál se nastavuje max. posun hodnoty, kterou můžete pomocí trimu vyvolat. Režim fungování ovládacího prvku může mít tyto 4 hodnoty:
  • LIN: Lineární
  • ALT+: Alternate +
  • ALT-: Alternate -
  • SYM: Symetrický
 • Byla opravena chyba hlasového výstupu časovačů ST1 a ST2. V případě, že byl model spárován s S‑FHSS nebo FASST přijímači (bez telemetrie), hlasový výstup nebyl funkční. Nyní je chyba opravena.
 • Byla opravena délka melodie při párování přijímačů FASSTest.
 • Byl upraven software vf modulu tak, aby vysílač splňoval normu EN 300 328 V1.8.1 pro modulace FASST a S-FHSS. Norma nabyla účinnost od 1. 1. 2015.
 • Oprava režimu Trainer 8CH módu pro práci s kanály 9 až 12 – nyní již systém učitel-žák v režimu 8CH může správně pracovat s 9. až 12. kanálem učitelského vysílače.
Přílohy ke stažení

Verze 4.0 + hlas 2.0 (7.5.2014)

Přehled změn
 •  Byl vydán nový hlasový soubor verze 2.0. Od verze firmware 4.0 musí být ve vysílači nainstalovaná verze hlasového výstup 2.0!
 • Možnost nastavení hlasitosti výstupu do sluchátek samostatně pro vario senzor. Dále lze hlasitost měnit i libovolným přiřaditelným ovladačem vysílače, např. bočním sliderem, trimem apod. Veškerá nastavení hlasitosti senzoru varia jsou nově v menu SOUND na straně 2. Vysílač Futaba 14SG  nabízí celkem 3 různé módy, jak nastavování hlasitosti funguje:
  • ALT+: Posun doprava nebo dolů nebo po směru hod. ručiček způsobí zvýšení hlasitosti
  • ALT-: Posun doprava nebo dolů nebo po směru hod. ručiček způsobí snížení hlasitosti
  • SYM: V centrální pozici je nejmenší hlasitost, na obě strany hlasitost roste.
 • Další změnou je nastavení varia. V menu přibyly další 2 strany nastavení. Nově lze definovat parametry RANGE a DEADBAND pro stoupání i klesání, dále hodnotu ofsetu. Význam hodnot koeficientů je zobrazen na obrázku níže. Parametr DELAY definuje dobu, po které zůstává neměnný tón v hlasovém výstupu.
 • Úprava priority alarmů (zvukové + vibrační) u telemetrických senzorů. Parametr REPEAT definuje dobu opakování, parametr DURATION dobu, po kterou je alarm spuštěn. V níže uvedeném grafu je patrný význam těchto parametrů.
 • Byl přidán nový typ senzoru – ESC. Vybrané regulátory od firmy Robbe rovnou poskytují prostřednictvím sběrnice S.BUS2 informace o napětí, otáčkách, proudu, teploty a spotřebované kapacitě. Odpadá tak instalace dalších senzorů.  Veškerá nastavení jsou obdobná jako u jiných jednotlivých senzorů.
 • Dále byla logicky přidána možnost nastavení čísla přijímaného kanálu pro vybrané regulátory od Robbe, viz menu SYSTEM MENU/SBUS SERVO.
 • Bylo rozšířena možnost programování S.BUS dekodérů Futaba SBD-1. Dekodéry Futaba SBD slouží pro převod S.BUS2 sběrnice na 3 klasické PWM signály. Programování spočívá v tom, které 3 kanály se mají převést na PWM signál (sběrnice S.BUS má 18 kanálů). Viz menu SYSTEM MENU/SBUS SERVO.
 • Byla rozšířena možnost nastavení parametru OLP (Over Load Protection – ochrana proti přetížení) u vybraných S.BUS serv.
  • OLP trq: Omezení maximálního momentu, hodnota se nastavuje v %
  • TIME: Omezení maximální doby, po které je servo zablokováno
 •  Byl přidán nový typ modelu MULTIROTOR, který slouží zejména pro ovládání profesionálních modelů multikoptér. Protože se tyto multikoptéry ovládají vysílači v módu 0, (všechny křížové ovladače se vrací do neutrálu), bylo do menu LINKAGE MENU/STK ALARM pro toto použití upraveno. Dále bylo vytvořeno nové pojmenování kanálů pro ovládání kamery:
  • TILT: Pro změnu naklonění kamery
  • PAN: Pro změnu natočení kamery
  • REC: Spuštění nahrávání kamery
 • V menu SYSTEM MENU/TRAINER je u modelů multikoptér přednastaveno přiřazení kanálů. Důvodem tohoto kroku je to, že se multikoptéry řídí dvěma vysílači v systému učitel – žák. Učitelským vysílačem se ovládá let, žákovským vysílačem se ovládá držák kamery + samotná kamera. Žák ve výchozím režimu ovládá kanály 6, 7 a 8.
 • V MODEL MENU/GYRO bylo k modelům ACRO, GLIDER a MULTIROTOR umožněno trimování nastavených zisků, stejně jako to mu je v případě modelů HELI.
 • V SYSTEM MENU/STK ALARM bylo v souvislosti s modely MULTIKOPTER umožněno změnit nastavení alarmu nesprávné polohy ovladače, který se aktivuje při zapnutí vysílače.
 • Přidán hlasový výstup oznamující aktuální čas časovačů ST1 a ST2. Hlasový vstup se aktivuje nastavením parametru SPEECH v menu nastavením časovačů na hodnotu ON. V případě kolizí hlasového výstupu časovačů má časovač ST1 přednost před časovačem ST2. V posledních 10 sekundách při odpočítávání se nepřenáší telemetrická data hlasového výstupu.
  • V případě režimu přičítání MODE ↑ každou minutu zazní počet minut od začátku. Posledních 10 sekund do vypršení nastaveného času následuje odpočítávání „deset, devět, osm, sedm …., tři, dva, jedna“.
  • V případě režimu odečítání MODE ↓ každou minutu zazní zbývající počet minut. Posledních 10 sekund do vypršení nastaveného času následuje odpočítávání „deset, devět, osm, sedm …., tři, dva, jedna“.
 • Přidána ikona označující stav logování telemetrických dat. Pokud je logování aktivní, je v ikoně SD karty zobrazena šipka. Pokud je logování zastaveno, místo šipky je zobrazen obdélník.
 • Upraveno zobrazení telemetrických dat na displeji vysílače. Vysílač umožňuje zobrazit až 16 telemetrických údajů (na 4 displejích po 4 hodnotách). Pořadí zobrazení telemetrických dat je plně programovatelné. Veškeré nastavení se provádí v menu TELEM.MONI, do které se vstupuje stisknutím tlačítka <HOME/EXIT> v úvodní obrazovce menu.
Přílohy ke stažení

Verze 3.0 (28.10.2013)

Provedené změny
 • Byla přidána možnost záznamu telemetrických dat na SD kartu. Nastavení logování telemetrických dat je v menu LINKAGE MENU/TELEM.SET. Lze nastavit spínač, kterým se logování aktivuje, a dále interval zápisu dat na SD kartu. Jakmile počet záznamu překročí počet 6393, automaticky se vytvoří nový soubor. Pro zobrazení souboru s daty použijte aplikace FFS 3.0 (Futaba File System 3.0), který je volně ke stažení na stránkách Futaba-rc.com. Výsledný textový CSV soubor lze pak otevřít např. v programu MS Excel. Upozornění: Během logování neměňte model ve vysílači.
 • Do menu pro programování S.BUS serv byl přidán nový parametr TYPE. Může nabývat následujících hodnot:
  NORM: Standardní fungování serva
  RETRACT: Určeno pro zatahovací podvozky
  O.L.P: Ochrana proti přetížení, pokud je servo přetíženo po více než 5sekund, dojde k jeho dočasnému vypnutí.
 • U senzoru otáček SBS-01RM (založen na měření změny intenzity magnetického pole) byl upraven rozsah parametru RATIO na 1.00 ~ 99.00
 • V případě dlouhodobé ztráty signálu z telemetrie se na displeji vysílače v případě napětí Rx-BATT a EXT VOLT zobrazí hodnota 0. Předtím se na displeji zobrazovala poslední přijatá hodnota, což mohlo vést ke zmatení pilota.
 • Byla opravena chyba v hlasovém výstupu při použití více telemetrických senzorů.
Přílohy ke stažení

Verze 2.0 (19.8.2013)

Provedené změny
 • Byl přidán hlasový výstup telemetrických dat do sluchátek
 • Upraveno menu pro zobrazení telemetrických dat na úvodní obrazovce telemetrie
 • Přidáno menu LINKAGE MENU/TELEM.SET pro nastavení hlasového výstupu telemetrie
 • Přidán parametr SYSTEM MENU/PHONE VOLUME pro nastavení hlasitosti hlasového výstupu do sluchátek
 • V menu pro konfiguraci telemetrických senzorů byl přidán parametr SPEECH pro aktivaci hlasového výstupu telemetrie
 • U Vario senzoru byla přidána možnost výstupu melodie indikující rychlost stoupání/klesání modelu do sluchátek
 • Bylo upraveno nastavení hraničních hodnot v menu pro konfiguraci telemetrických dat ze senzoru teploty.
Přílohy ke stažení

Seznam položek, kterých se aktualizace týká

   Copyright © 1991-2020 Astra, spol. s r. o. - Modelářský velkoobchod. Prakšičká 2589, Uherský Brod, Česká republika.